Stamboom Foekes

Dedde Harts, geboren rond 1582 en overleden tussen 1632 en 1640. Getrouwd met Aets Wygers Jellema ongeveer 1585-1640, dochter van Wyger Folkerts, geboren rond 1558 en overleden tussen 1623 en 07-07-1625 en Mary Abeles. Uit dit huwelijk: 

 • Tryntie Deddes, geboren [1605], overleden voor 1655. Gehuwd 1) voor de kerk [1630] met Jan Minnes, geboren [1600]. Kind: Jelske. Gehuwd 2) voor de kerk [1640] met Jan Sickes, geboren [1615], overleden Dantumawoude voor 1655. Zoon van Sicke Theunis en Jelske. Kind: Rinske.
 • Hart Deddes en Antie Sytzes (In 1640 is Hart Deddes eigenaar en gebruiker van stem 5 te Murmerwoude). Uit dit huwelijk:
  • Tiaerdt Harts, geboren [1630], huisman te Moarrew‚ld, overleden vůůr 1659. Gehuwd [1650] met Wytske Johannes, geboren [1630], overleden vůůr 1670. Dochter van Johannes Wygers en Geeske Tjebbes. Kind: Antje.
   Ymck Harts, geboren Moarrew‚ld, [1632], overleden voor 1671. Gehuwd met Wyger Johannes, afkomstig van Moarrew‚ld, geboren [1630], boer te aldaar, overleden voor 1699. Zoon van Johannes Wygers en Geeske Tjebbes. Kinderen: Leelkjen, Sjouck. Wyger huwde 2) (3e procl. op 27.03.1671 te Dantumadeel) met Tryntie Sweitses, afkomstig van Zwaagwesteinde, overleden na 1698. Kind: Geeske
  • Dedde Harts, geboren Moarrew‚ld, [1637], overleden, [1673]. Getrouwd maart 1663 met Ybeltje Foeckes, geboren Ī 1639, overleden op 4 juni 1728 te Dantumawoude, dochter van Foecke Rinnerts en Antje Jouckes. Uit dit huwelijk:
   • Foeke Deddes, geboren 1668 in Dantumawoude en overleden op 14-11-1748 in Damwoude. Getrouwd op 10-03-1690 in Dantumaldeel met Auck (Akke) Joukes, geboren in 1672, dochter van Joucke Foekes en Janke Clases. Uit dit huwelijk:
    • Dedde Foekes, geboren in 1691 in Damwoude, overleden in augustus 1757
    • NN Foekes
    • Tjeerd Foekes, geboren in 1705 in Dantumawoude, overleden op 03-06-1746 in Surhuisterveen.
    • Martjen Foekes, geboren in 1696 in Damwoude, overleden op 21 May 1771, De Valom, onder Dantumawoude. Getrouwd met Douwe Johannes, geboren op 17-08-1690 in De Valom en overleden op 24-08-1778 in Dantumadeel (Veeboer). Douwe was eerder getrouwd met Blijcke Sytses en hij was mede-eigenaar van de boerderij XIV te Dantumawoude (nu Tsj.Ros, in de
     noordwesthoek van kruising Tjeerd Foekeslaan en Voorweg). (Doopsgezind diaken, rijke boer)
    • Antje Foekes, geboren rond 1700, overleden op 07 Jan 1735
    • Joucke Foekes, geboren in 1704, overleden op 22 Apr 1762 in Damwoude
    • Ybeltje Foekes, geboren in 1710, gedoopt op donderdag 3 juni 1734 in Dantumawoude overleden op 19 april 1786 in Surhuisterveen. Getrouwd met Ellert IJettes Wijnalda.
  • Wyger Harts
 • Lutske Deddes
 • Maycke Deddes, geboren [1610]. Gehuwd voor de kerk [1650] met Sybren Hedmans, geboren [1620]. Zoon van Hedman Sybrens en Foeck Wygers. Kind: Hedman.

Aan Douwe Johannes was bij testament door zijn broer Lieuwe Johannes gelegateerd een boerderij in de Valom waarde 1667 Carolusguldens. In personeel Kohier aangeslagen over f14.500, -Verkocht in 1753 voor f 565,-- 60 pondemaat land te zuidwesten van de Valom.( nu natuurgebied). Proclamatieboek Dan 1745. Douwe Johannes voor Yck en Geale Geerts, Lieuwe Tabes en verdere erven Lieuwe Lieuwes kochten 1/6 land en 1/6 pomp-molen?, Quotisatie 1749 33 Da, Douwe Johannes rijke boer 6 0 aanslag 105-19-0. Hij was hiermede de hoogst aangeslagene van het dorp. Zijn eerste vrouw was een dochter van Sytse Lieuwes, boer, bijzitter ontvanger en gecommitteerde, en Ykje Hendriks. Dit waren de oom en tante van Douwe Johannes, Blijke en Douwe waren dus neef en nicht. Akte van Criminele sententies 56 d.d. 11 November 1719.

Martjen Foekes 23 jaar. dochter van Foeke deddes . idem 120 d.d. 25 Oktober 1743 vrouw van Douwe Johannes aan de Valom 47 jaar. Quotisatie 1749 30 Da. Dedde Foekes welgestelde koemelker 2 0, aangeslag 23-9-0 op 17 Oktober 1757 is erflater Dedde Foekes, overleden acht of negen weken geleden onder Dantumawoude. Erfgenaam is Douwe Johannes in de Valom als man en voogd over zijn huisvrouw Martien Foekesen als gelastigde van dezelfer s broers en zusters. Bedrag 1/8 van 54100 carolusguldens kapitaal waarvoor de erflater onder de post van Foeke Deddes erven was aangeslagen.
Verder verklaard Douwe Johannes nog als gelastigde van Foeckjen Roelofs, weduwe Dedde Foekes, dat aan haar man bij testament 500 Carolusguldens was gelegateerd, waarvan zij met recht van collaterale successie zal betalen.
Civiele Sententies 135-15-5-1748 vertelt ons: Martien Foekes 50 jaar, vrouw van Douwe Johannes en dochter Aukjen 19 jaar, Valom. Volgens het testament van Douwe Johannes, waarin staat dat bij zijn leven twee inventarissen zijn opgemaakt, 1 bij zijn huwlijk met Martjen Foekes in December 1728, In het testament staat o.m. ook is aan mijn zoon Johannes Douwes zijn moeders erfdeel betaald. Heeft bovendien ontvangen de eigendom van de grond en 't land waar zijn huis op staat, welke vastigheden min alle voor 't laatste egte, ja sommige al lang hadden toebehoord, en dat Aukje 4650 car. gld onder haar berusting heeft.
Aan haar overgedragen levendige have, reeuw van en beslag, meubels en huisgeraden, destijds getaxeerd bij het beginnen van haar boerderij op f 1,550,--. Voorgeschoten geld f 250,-- Samen f1.800,--, Daarop zijn vervallen 20 jaar interest tegen 3% jaars, wordt 1080 car, gld. Nog schuldig 2 jaren huur der plaats na aftrek van reŽel 370 car gld. Betaald voor de huizing te Dantumawoude van bijzitter Loyenga 1400 car. gld. Deze f 4.650, -- is het deel voor mijn dochter boven de vastigheden van moeders goederen. Ook is aan mijn dochter betaald 700 car, gld. door mijn wijlen broeder Lieuwe Johannes aan haar vermaakt, door overdracht van een deel in 't'schip "de Oude wagen" genaamd.
Bovendien zijn van belang de bijlagen Siviele Sententies 448-9 op 16 Maart 1728 en 517-7 op 15 Juli 1729. en 526-15 op 14 Februari 1730. Tevens 545-Int, 873-7 op 1760, dan is Douwe Johannes 71 jaar en nog boer, 876-7a burgeren rentenier, 945-1 te Dantumawoude 82 jaar in 1772. Martjen Foekes: bijlagen Krim. Sent, 120-25-10 1743, verder 128-25-11-1745 en 194-20-10-1763.
Douwe Johannes als Kurator in de Authorisatieboeken op 24-6 en 26-11- 1751.

Het principale testament van Douwe Johannes hier neven-staand is bij mij onder grif: van de subst. griffier geligt op den 's 7e juny 1780 Lieuwe Johannes.
Op huiden daags 10 juny 1780 compareerden in de graphier 's hofs van Friesland Lieuwe Johannes uit den Valom, en heeft aan mij substitraat graphier Willem Hasch Ferwerda geŽxhibieerd zeker principaal testament van Douwe Johannes old huisman, woonachtig in den Valom onder den dorpe Dantumawoude met verzoek dat het zelve alhier in het videel commisfaire registratie boek mogen worden geregistreert en is woordelijk als volgd
Douwe Johannes Old Huisman, woonachtig in de Valomonder den dorpe Dantumawoude, ik testator overdenkende de kortstondigheid van 's menschen leeven, dog gezond van lighaam, en bij volle verstand zijnde ben ik te 'inde voor mijn afsterven te maken. Dit mijn testament, uiterste en laatste wille en welke ik begeere, dat na mijn overlijden zal agter volgd en nagekomen worden en zo 't zelve na strengheid van regten niet mogte kunnen bestaan als een solemneel testament, zo wil ik egter dat 't zelve bestaat als een minder solemneel testament codiciel of eenig ander soortvan uiterste en laatste wille zo na beschreven regt na's Lands testament zal kunnen bestaan en effect sorteren Eerst en alvorends mijn dierbare ziele bevelende in de handen van God almagtig en mijnen lighaam na afsterven volgens een Christelijkgebruik de aardshen begravenissse.
Zo gaan ik over tot de depositie mijnen tijdelijke na te latende goederen prelegaterend aan mijnen zoon Johannes Douwes, Old Mederegter van Dantumadeel. De geregte derde part van de zathemen landerij bij mijn kindskinderen Lieuwe en Douwe Johannes bewoond en gebruikt wordende, mij van mijn wijlen Broeder Lieuwe Johannes bij testament gelegateerd, voorts institueere ik tot mijn eenige en universele erfgename van mijnen na te latene goederen mijn kinders Johannes Douwes voorsch. en Aukje Douwes huisvrouw van Oege Tjallings en bij voor overlijden van een of beide Een ijders kind of kinderen in des selves plaatse bij representatie edog zoo mijn dogter Aukjen Douwes zonder kinderen mogte geraken te overlijden, zo wil ik dat alle mijnen goederen haar van mijn aangekomen zullen erven en devolveren op mijn voor voorsch. zoon Johannes Douwes of zijne kinderen en wijdere descedenten die daartoe van mij worden gesubstitueerd zonder aftrek van de trŤbellacque of legitime portie die bij deezen wel expres verbieden.
Voorts wil ik dat mijn zoon en dogter geene van de goederen hem en haar van mij aangekomen, zullen mogen verkopen, vervreemden, veralieneren nog bij testamentaire dispositie weg te maken, zullende haar voor 'taanvaarden der ervenisse moeten verklaren of hier mede te zijn dog zo de ervenisse aanvaaren onder hem te verklaren, zal verstaan worden de ervenisse zonder bezwaringe hier voren gemeld aangevaren te hebben, legiteerende aan Grijtje Freeks wed. van Jacob Bodes wonende thans bij mij Testator een somma van vijfhonderd Caroli gld. en aan Antje Hijlkes wed. Volkers Jans thans woon- agtig te Dokkum insgelijx een som van vijfhonderd carolis gdl. legaten silveren munte te betalen een half jaar na mijn overlijden dog zoo die beide ligatarien ijder voorsch vijfhonderd gls benadigd zijn 't zalt geene daar van overblijft wederom keren op mijn zoon voorsch of zijne kinderen. Ook wil ik niet dat Antje Hijlkes legaat bekeeren zal tot voldoende haare schulden, zo dat hare crediteuren daar op mogten aanvallen zal 't zelve verblijven onder mijn zoon Johannes of bij versterf van hem onder zijne kinde -ren, die aan gedagte Antje weeklijks een heerlijk kost penning, zo lang, verkeerd is zal moeten uitdelen. Wijders wil ik dat mijn kinderen haar zullen reguleeren nu de beide inventariŽn 'teerste tussen mij en mijn wijlen huisvrouw Martje'' Foekkes bij aangaan van ons huwelijk tot weder- sijds genoegen gemaakt op den derde december zeventien honderd agt en twintig welke desdijds aan mijn wijl. huisvrouws, vader Foekke Deddes vertoond is, en van hem ten volle goedgekeurd, insgelijkx 't tweede gemaakt na mijn beste geweeten en gesloten op den tweeentwintigsten january deezes jaars welke vastigheeden aan obligatiŽn daar in beschrevenen en staande egte met mijn wijlen huisvrouw Martjen Foekkes verkregen, wil ik dat aan mijn natelatene boedel zullen verblijven, vermits onder mijn dogter Aukjen berustende is, een somma van vierduisend ses honderd en vijftig caroli- guldens herkomende eerstelijk wegens voor- maals aan haar over gedragen leevendige have reeuw en beslag, meubels en huisgeraden, destijds getauxeerd bij 't aangaan haren backerij op vijftien honderd gls. en aan geld opgeschoten twee honderde en vijftig caroligls, uitmakende agtien honderd gls. waar op verval-len zijn twintig jaren interressen teegens drie persente jaarlijkx maakt een duisend en tagtig caroligls nog onder nijn dogter twee jaren huur der plaats na aftrek van 't riŽel driehonderd en zeeventig caroligls, ook hebbende voor mijn dogter op de gekogte huisinge in Damwoude die aan Bijsit Loijenga betaald veertienhonderd caroliguldens welke vier.vierduisend zeshonderd en vijftig caroligls ik aan mijn dogter boven hun genoten vastigheden voor moeders goed toerekene zullende uit dien hoofde ook niet te eisschen hebben van de over schietende somma in 't slot van 't nieuwe preventuren nieuwe uitgedrukt, ook is aan mijn dogter betaald 't legaat van zeeven- honderd caroligls. door mijn wijle broeder Lieuwe Johannes, aan haar toegemaakt, door overdragte van een portie in't schip, de Wagen genaamd, hebbende ook aan mijn zoon Johannes Douwes zijns moeders goed voldaan, door overdragte van een plaats van ongeveer tien pondde losland onder Dantumawoude de Vallom al lange jaren bij hem zelvs gebruikt, die nog daarboven heeft ontvangen den eigendom van den grond en't Land daar zijn huis op staat welke vastigheeden mij alle voor 't laaste egte, ja zommige al lange hadden toebehoord deshave zullen alle de vastigheeden en oblgatiŽn aan mijn na te latene boedel eigen zijn.


Wijders wil ik dat mijn inboedel en huisgeraden door mijn zoon en dogter zullen verdeeld en genoten worden elk de helfte tot voldoet nog op moeders goed, Eindelijk wil ik dat voorts na mijn begravenisse alle mijne goederen worden beschreven dog niet geregtelijk 't welk expres verbiede, maar door een persoon bij mijn zoon of voor overlijden van hem door zijn kinderen daar toe te nomineeren om dan naderhands te weeten wat aan de kinderen van mijn zoon Johannes Douwes moet worden overgeleverd en stelle tot administrator over mijn nalatenschap zo van vastigheeden als obligatiŽn niets exempt welke op 't even gezeide inventaris zullen worden aangeteekend mijn voorschreven zoon Johannes Douwes en bij zijn erflijvigheid 't zij voor of na mij desselvs kinderen Lieuwe en Douwe Johannes in zijn plaatse niet mogt gevinge om de vastigheeden te verhuuren op conditiŽn als goed vinden. Huurpenningen en interessen te ontvangen naar actien te passeren de huisingen naar eigen genoegen te onderhouden, alle schulden te betalen en van de zuivere inkomsten jaalex aan mijn dogter Aukjen de helfte bij de rekeninge te betalen, verders alles te admini- treeren des behoord zonder de minste rugge spraak en zoo mijn zoon of dogter met deese mijne dispositie niet te vreeden zijn of mogten weesen 't geringste zig daar tegens opponeren 't zij in of buiten regte stelle of haar bij deezen niet wijder tot erfgename of erfgemanen als in de blote legitime portie zullende bij de minste aan kantinge of oppositie van een of beide 't overige de goedwillige onderhoudend deezes accesseeren waartoe ik hun in en Substitueren. Dit mijn testament, uiterste en laaste wille zijnde heb ik 't zelver aldus door den ontvanger tot Folkert Willems Ferwerda doen opstellen en met mijn eigen hand bevestigd, voorts tot naderen bekragtinge bijeen doen komen navolgende personen alle mannen van goeder gelove en onder deezen dorpe Dantumawoude in de Vallom woonagtig, haar alvorens versogt om in deezes mijn getuigen te willen weezen, 't welk bij haar geerne is gedaan nadat zij mij bij vollen verstande te zijn bevonden en hoorden verklaren mijn uiterste en laaste wille in deezen te zijn begreepen en mij den geheelen inhoud door de ondergesh. ontvanger duidelijk te zijn voorgelezen dog de getuigen niet meer dan het begin en einde welkers naamen zijn, Sikke Jans Zn. timmerman Sipke Albes huisman, Sijtse Ruurds, en Jacob Rienks, boerenknegten, Wijtse Rienks Zn. schoenmaker, Rienk Wijtses, schoenmakersknegt, en Harmen Jans schipper, benevens de ontvanger Folkert Willems als schrijver. deezes zijnde alles geschied in een context zonder van malkanderen te scheiden voor dat den getuigen en de testator en zij elkanderen hadden zien tekenen Actum Vallom ten huise van den testator den negentienden april een duizend zeeven honder ses en 't zeventig, zegge den 19e april 1776. was getekend Douwe Johannes, Sikke Jans, Sipke Aebes, Jabob Rijters, Sytse Ruurds, Wijtse Rienks, Rienk Wijses, Harmen Jans, Folkert Willems. Na gedane collaties ' teegens het principale testament van Douwe Johannes verteekendd als boven is deezen bevonden daar meede accordeerden In kennis van mij acttum den 12e juny 1780 Ter oorden van den Hove W. Ferwerda

 • Maaike Tjibbes Jellema. Getrouwd met Yte (Pieter) Ellerts (Eilarts) Wijnalda.