Huwelijksakte Siena van der Kaap en Jan de Jonge           

Huwelijksakte n 6
 
Tenjare een duizend achthonderd zestig den eersten Maart, des namiddags te twee uren, zijn voor mij, Jan Alingh, lid van den gemeenteraad, waarnemende de functies van Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Borger, provincie Drenthe, in het huis der gemeente alhier in het openbaar verschenen, Jan de Jonge, jongsman, van beroep arbeider, wonende te Drouwenermond, gemeente Borger, oud drieen twintig jaren, meerderjarige zoon van Pieter, Jans, de Jonge en van Marchien, Jacobs, Roossien, arbeiders, beide wonende te Drouwenermond, thans hier tegenwoordig en tot de voltrekking van het in deze bedoelde huwelijk ieder afzonderlijk zijne toestemming gevende, bruidegom ter eenre, en Siena van der Kaap, jonge dochter, van beroep arbeidster, wonende te Drouwenermond, oud vier en twintig jaren, meerderjarige dochter van Harm, Karsens, van der Kaap, van beroep verveener, en van Aaltje, Alberts, Mulder, zonder beroep, beide wonende te Drouwenermond, thans hier tegenwoordig en tot de voltrekking van het in deze bedoelde huwelijk ieder afzonderlijk zijne toestemming gevende, bruid ter andere zijde, welke mij hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe aan mij ter hand stellende, 1e De geboorte acte des Bruidegoms, geboren in de gemeente Wildervank, den zeventienden February, achtienhonderd zevenendertig. 2e De geboorte acte der bruid, geboren in de gemeente Leek, den vierentwintgsten September, achttienhonderd vijfendertig. 3e Een certificaat afgegeven door de Heer Commissaris des Konings in de provincie Drenthe, den veertienden February laatstleden, onder nummer tweeentachtig, houdende dat de bruidegom aan zijne verpligting, ten aanzien der wet op de nationale Militie heeft voldaan. 4e Het bewijs dat de afkondigingen van het voorgenomen huwelijk, tusschen de hier bedoelde personen hebben plaats gehad, op zondag den negentienden February en op zondag den zesentwintigsten February, beide dezes jaars, telkens des middags te twaalf uren, voor de hoofddeur van het gemeentehuis alhier, zonder dat daartegen eenige stuiting is geschied. Dien ten gevolge, en nadat de bruidegom en de bruid elk afzonderlijk aan ons ambtenaar voornoemd, in tegenwoordiheid der natemeldene getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannamen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk zouden vervullen alle de pligten, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden, hebben mij ambtenaar voornoemd in naam der wet uitspraak gedaan, dat Jan de Jonge en Siena van der Kaap door de echt aan elkander verbonden waren, van alhetwelk mij dadelijk deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Henricus Savenge, oud zevenen zestig jaren, zonder beroep, wonende te Borger, Jan Chrisstoffers, oud zesenagtig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Borger, Albert Nanninga, oud zesenveertig jaren, van beroep straatmaker, wonende te Onstwedde en Berend Veen, oud achtentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Drouwenermond, alle vier onverwant en als getuigen door de echtgenooten daartoe zelve gekozen, welke deze acte na behoorlijke voorlezingvan dezelve, benevens mij ambtenaar voornoemd, de bruidegom en de bruid, de ouders van bruidegom en de moeder van de bruid hebben geteekend, verklarende de vader des bruid niet te kunnen teekenen uithoofde hij geen schrijven had geleerd.

Geboorteakte Van Jan de Jonge

In het jaar achttienhonderd zevenendertig den twintigsten February des namiddags om drie uur compareerde voor mij Tjaarda de Cock, Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand in de Gemeente Wildervank, Pieter Jans de Jonge oud vierendertig jaren van beroep arbeider wonende te Stadskanaal binnen deze Gemeente verklarende dat op Vrijdag den zeventienden dezer maand February des avonds ten tien uur in een ongenummerd huis staande te Stadskanaal onder deze Gemeente geboren is een kind van het mannelijk geslacht, hetwelke den voornaam zal ontvangen van Jan, waarvan Moeder is Marchien Jacobs Roossien en Vader comparant voornoemd. Uit verklaring geschied is in tegenwoordigheid van Ottes Ketelaar oud vijfendertig jaren, Antonie Harms van Wijk, oud negen dertig jaren, beide arbeiders van beroep, wonend binnen deze Gemeente. Welke deze acte benevens de Deposant na voorlezing hebben getekend. (getekend) P.J. de Jonge, S.E.O. Ketelaar, A.H. van Wijk, T. de Cock.