Jacob Janssen Hayke Michiels            
  Karst Jacobs Karstens Geertruijt Alberts Gerrit Hindriks Elske Deters Deters
Jan   Carst Karstens Martje Gerrits
Jacob Jans Elske Karstens

                                                                                    Karst Jacobs van der Kaap

Afstamming van Karst Jacobs, de eerste Van der Kaap

De zoektocht naar de voorouders van Karst Jacobs (van der Kaap) is niet eenvoudig. Sterker nog deze loopt al bij zijn vader, Jacobs Jans, vast. Gegevens over hem ontbreken in de doopboeken van voor 1811. Zijn deze doopboeken verdwenen of is hij niet gedoopt, we weten het eenvoudig weg niet. Over de vroyw van Jacob Jans, Elske Carstens is gelukkig wel meer bekend. 

Jacob Jans, geboren rond 1743 in Oldebert (Tolbert) en overleden voor 22-3-1781. Ondertrouwd op 18-10-1767 in Midwolde en getrouwd op 8-11-1767 met Elske Karstens (doopboek van Tolbert Elske Klasens) van Sevenhuyzen, gedoopt op 25-02-1742, dochter van Carst Carstens en Martje Gerrits. Uit dit huwelijk: 

Elske Carstens trouwt in 1781/82 met haar neef Jan Jacobs Koenes, gedoopt in Tolbert op 22 februari 1739, zoon van Jacob Jans Koenes en Grietien Gerrits (zus van Martje Gerrits), weduwnaar van Renske Willems. Uit dit huwelijk:

Akte van verkoop en overdracht in 1787 door Jan Jacobs Koenes en zijn vrouw Elske Carssens aan Jan Pieters van een behuizing met de ertoe behorende beklemming van landerijen te Diepswal onder Tolbert, omvang 1 charter.
Transportbrief waarbij Jan Jacobs Koenes en Elske Karstens e.l. verkoopen aan Coene Geerts en Wemeitje Geerts e.l. een behuizing en beklemminge der landerijen staande en gelegen op Sevenhuisen nader omschreven bij bijgevoegde aankoopbrief van 28 Jan. en 28 mei 1777 doende tot wijkhuur aan douairiere Sloet vrouwe van den huise ter Heil jaarlijks 20 gl. De Leek 1787 April 19. Zegel van W. Entrup J.U.D. geconst. Grietman van Vredewolt verloren 2 charters. Waarschijnlijk heeft Jan Jacobs Koenes deze behuizing tien jaar eerder van diezelfde Coene Geerts gekocht: Koopbrief van 1777 Jan. 28-Mei 28 waarbij Coene Geerts de betreffende behuisinge verkoopt aan Jan Jacobs Koenes.

Stukken betreffende een proces in 1807 tegen Grietje Pieters Snip wegens diefstal uit het huis van Johannis Tonnis en zijn vrouw Jeltje Martens, woonachtig op het Oosterzand onder Oldekerk, en tegen Elske Karsten, weduwe van Jan Jacobs Koenes, woonachtig in de Holm onder Tolbert, wegens medeplichtigheid en heling. (De Holm is een buurtje in de gemeente Leek in de provincie Groningen. Het ligt aan de doorgaande weg tussen Tolbert en Niebert. Langs de buurt liep vroeger de Tramlijn Drachten - Groningen. De naam De Holm komt van Holm=eilandje, zandige hoogte.)

Jan Jacobs Koenes had al vijf kinderen uit zijn huwelijk op 16 mei 1762 met Renskje Willems, geboren in Zevenhuizen, gedoopt op 9 december 1736 en overleden vóór 22 maart 1781, dochter van Willem Hindriks en Pietje Geerts.

Afstamming Jan Jacobs Koenes

Jan Koenes, van Roden, lidmaat Midwolde 15 juni 1710, komende van Roden, nog lidmaat op 6 sept. 1713, met notitie 'vertrokken', lidmaat Tolbert 22 juni 1721, met attestatie van Leek, † na 1724. Getrouwd (1) ca. 1710 met Aaltien Geerts, van Roden, lidmaat Midwolde 15 juni 1710, komende van Roden, nog lidmaat op 6 sept. 1713, met notitie 'doot', † tussen 22 okt. 1719 en 22 juni 1721. Uit dit huwelijk:

Jan Koenes is later getrouwd (2) in Tolbert 7 mei 1724 met Aafje Gerbens.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geert Egberts. Uit zijn huwelijk:

Alle Drentse kerspelen moesten een zogenaamde kerspelsoldaat hebben (besluit Drenste Landdag in 1717). Albert Oltmans schrijft hierover in zijn Historische Schetsen: Ruwe politiemannen. De werkzaamheden van de gemeenteveldwachter of liever van de kerspelsoldaten, zoo men ze in de 18e eeuw noemde, bestonden hoofdzakelijk in het verwijderen van heidens (=zigeuners), vagebonden en dergelijke personen. Voor het baantje van kerspelsoldaat waren dan ook niet veel liefhebbers te vinden. Over het algemeen waren het ruwe klanten die deze functie aanvaardden. De bijnaam armenjager kwam voort uit het feit dat ze bedelaars en landlopers moesten verjagen om de rust te kunnen handhaven.


Afstamming van Elske Karstens 

Jacob Janssen, overleden voor 26-08-1677. Getrouwd in 1674 met Hayke Michiels (beide lidmaat van Midwolde, Leeke, en Sevenhuijsen). Uit dit huwelijk:

1. Trijntie Jacobs Kartens, gedoopt 7 september 1673 te Midwolde.

2. Karst Jacobs Karstens, geboren 1674 te Zevenhuizen, gedoopt 27 september 1674 te Midwolde, overleden voor 1719. Gehuwd (kerk) op 5 september 1696 te Midwolde met Geertruijt Alberts, geboren in Roden. (Geertruijt trouwde op 11-06-1719 in Midwolde met Jan Hindrix, geboren in Zevenhuizen). Uit dit huwelijk:

        Trientje Carstens trouwt (2) op 25-04-1745 met Roelf Jans van Zevenhuizen. Uit dit huwelijk:

3. Annigtie Jacobs Karstens, geboren 24 juli 1676 te Midwolde, gedoopt 29 juli
1676 te Midwolde.

4. Jacob Jacobs Karstens, gedoopt 26 augustus 1677 te Midwolde.


Afstamming Martje Gerrits

Gerrit Hindriks (Renkema), geboren rond 1775 in Roden. Getrouwd (1) op 23-02-1696 in Midwolde met Annigtie Jacobs. Getrouwd (2) in Leek op 3 mei 1711 met Elske Deters Deters, geboren voor 1691, waarschijnlijk in Wassenach (Eiffel, Fürstenau?). Uit dit huwelijk:

Mogelijk was Gerrit Hendriks, geboren rond 1670 in Roden eerder getrouwd op 23-02-1696 in Midwolde met Annigtie Jacobs, overleden rond 1708. Uit dit huwelijk:

Bron: http://home.wxs.nl/~hummel/kwartierstaat_%20hummel_%20met_%20k..htm

Afstamming Elske Karstens Zevenberg

 


Staat en inventaris van alle zodane goederen met in en uitschulden als wijlen Jacob Jans eheman van Elske Carstens op zijn dodelijk deces heeft naagelaaten.

Profijtelijke staat (huisraad) f 39-5-0;

Schulden (Harm Jan Hummel, Brouwer Maat, Jan Coenes (is dit de tweede man van Elske?), Hindrik Karstens, Albert S. Raven, Albert Carsten, Carst Carsten) f 19-5-0, Zuiver 20-0-0.

Voorenstaande inventaris door mij ondergeschr Gerigts wedman benevens Jochem Harms voormond, en Karst Karsten Sibbe en Claas Jans als vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Jans in egte verwekt.

Bron: RAG 735-138 f102,f103, dd 22-3-1781 Zevenhuizen: No. 33.

Hendrick Sieurts genaemt Sieurt. Uit zijn huwelijk:

Op dezelfde dag, 22-03-1781 is er een Staat en inventaris opgemaakt van Renske Willems, getrouwd geweest met Jan Coenes. Bij haar overlijden heeft zij schulden aan o.a.

Getekend door:

Onder dit document staan ook de namen van Jan Jacobs, Karst Jacobs en Jacob Jans

Sjoert Hindriks Raven, geboren op een onbekende dag in juli 1754 in Leek (Gr). Hij is gedoopt op zondag 4 augustus 1754. Hij trouwde met Jeltje *Harmannus. Sjoert was de zoon van Hindrik Sjoerts Raven, geboren op zondag 8 december 1726 in Leek en Willemke Willems, gedoopt op zondag 13 december 1722 in Grijpskerk.

(104 Schuldbekentenis, groot 1742 car. g. ten laste van Jacob Hindriks Raven, ten bate van zijn ouders Hindrik Sjoerts Raven en Willemke Willems echtelieden)

Een voormond is een voogd die vaak familie is van de overledene, een sibbe voogd komt meestal van de kant van de overblijvende partner.

Jan Coenes, geboren rond 1740, overleden te Surhuisterveen in het jaar 1799. Hij is getrouwd te Surhuisterveen in het jaar 1767 met Janke Sints, afkomstig uit Surhuisterveen, geboren rond 1740, overleden aldaar in het jaar 1803.


In de familie Holman heeft van generatie op generatie het verhaal de ronde gedaan dat de eerste Holman in Nederland - en dat moet dan wel Jan Derxs vader geweest zijn- een omstreeks 1672 in Leek gedeserteerde huursoldaat was, afkomstig uit het leger van Christoph Bernard van Galen, Bisschop van Munster, beter bekend als Bommen Berend. Tot deze conclusie komt bijvoorbeeld Meent van der Sluis. Heiko Ahlers betwijfelt dit omdat Oldenburg volgens hem niet tot het "HoheitsGebiet"van Bernard van Galen behoorde. Harm Westra sluit het niet volledig uit omdat het Oldenbrugerland wl tot het recruteringsgebied van de bisschop behoorde.


62 Jan Jans Lijfering, geboren rond 1706.

Jan is eerder getrouwd te Tolbert op 5 juni 1729 voor de kerk met Imke Lebbes, geboren rond 1704, overleden te Tolbert voor 1739.

Jan is ondertrouwd te Tolbert op 24 mei 1739 en getrouwd aldaar op 14 juni 1739 voor de kerk (2) met

63 Geertie Bouwes, gedoopt te Midwolde op 20 december 1711.

Uit dit huwelijk:

- Aaltien Jans, gedoopt te Tolbert op 4 april 1745.

- Boewe Jans, gedoopt te Tolbert op 16 oktober 1746.

- Jochum Jans Lijffering, gedoopt te Tolbert op 16 maart 1749, overleden te Leek op 22 december 1813.

- Aaltje Jans, gedoopt te Tolbert op 15 augustus 1751, zie 31, blz. 10.

Bron: http://www.wasscher.nl/genealogie/kwartierstaten/pol/POL.htm


Martje Hindriks Zevenberg, geboren op 20-12-1820 in Zevenhuizen, overleden op 28-03-1899 in Leek, van beroep arbeidster. Dochter van Martje Alberts Zevenberg en NN. Getrouwd op 5-07-1856 in Leek met Hendrik Jans Middel, geboren 3-10-1811 in Zevenhuizen van beroep arbeider. (Hendrik was eerder op 18-12-11842 in Ooststellingwerf getrouwd met Jantje Alberts Mulder van wie hij scheidde op 20-06-1853 in Ooststellingwerf. Jantje is geboren op 20 Aug 1812 in Noordwolde, (dochter van Albert Jans Mulder en Grietjen Jans Poort) en overleden op 26-10-1883 in Ooststellingwerf.). Uit dit huwelijk:

Albert Coenraet Carstens Zevenberg, gedoopt op 28-09-1752 in Zevenhuizen, overleden op 14-11-1822 in Zevenhuizen (landbouwer). Getrouwd met Martje Carstens, gedoopt te Leek op 16-09-1764, dochter van Carst Jans en Antje Gerrits, geboren in Zevenhuizen en gedoopt op 22-10-1722 in Leek. (Carst en Antje zijn getrouwd op 24-01-1751).  Uit dit huwelijk:

Bron: o.a. http://home.kpn.nl/martinus.jongsma

 


Afstamming Jacob Jans

Was Jacob Jans familie (broer?) van Carst Jans geboren vóór 1731 en overleden na 1766. Hij was getrouwd op 24-01-1751 met  Antje Gerrits, geboren te Zevenhuizen, gedoopt 22-10-1722 in Leek.

Carst Jans, getrouwd met Antje Gerrits, zou de zoon zijn van Goitse Jans [Karstens], geboren in 1665 in Beets en Wobbel Klazes, geboren in 1665 en overleden op 4/21-01-1705 in Beetsterzwaag. Dit lijkt zeer onwaarschijnlijk, zowel wat naam als geboortedatum betreft. Uit het huwelijk van Goitse en Wobbel:

Bron: http://home.planet.nl/~hummel/kwartierstaat_%20hummel_%20met_%20k..htm

Woonplaatsen:

Hendrik Jannes Koenes

Ebel Alles van Wijk

Jakob Jakobs Hut

Roelf Hendriks Cazemier

De vader van deze Carst zou zijn:

Goitse Jans [Karstens], birth 1665, died Beets[Fr], son of Jan Jansen [Karstens] and Bontke Idses
Unknown relation to:
Wobbel Klazes, birth 1665, died 21 Jan 1705 Beetsterzwaag

De vader van Goitse was:

Jan Jansen [Karstens], birth 1615
Married 23 Feb 1643 to:
Bontke Idses, birth 1620

Deze gegevens komen niet overeen met:

Goitse Jans, geb. te Beets in 1660, arbeider, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Beets in 1714.

tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Lippenhuizen in 1696
met

Wobbel Klazes, geb. te Lippenhuizen in 1667, arbeidster, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Lippenhuizen in 1731.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

  naam geb. plaats ovl. plaats oud relatie kinderen
Bontje *1697  Beets  †1757  Lippenhuizen  59

Deze Bontje is getrouwd met

Ebele (Ebele Alles) van Wijk, zn. van Ebele (Ebele Alles) van Wijk (arbeider) en Aukje (Auckjen) Minnerts (arbeidster), geb. te Lippenhuizen op 27 aug 1695, ged. te Lippenhuizen op 29 aug 1695, landarbeider, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Lippenhuizen in 1757.

Bron: http://www.chrisvanderhorst.nl/gdp6juli2009frameset.htm?gdp6juli2009000030.htm

162 Goytse Jans, geboren rond 1655, wonende Beets.
(Hij had bij een onbekende vrouw een zoon en een dochter)
Hij is getrouwd rond 1690 (1) met:
163 Wobbel Klazes, geboren rond 1665, wonende Beetsterzwaag, overleden aldaar op 21 januari 1705.

Bron: http://www.geocities.com/ynke.geo/page6.html

p.s.

Is er een relatie tussen onderstaande persoon en onze Gerrit Hendriks?

13. Hindrik Gerrits Rinkema was born in 1756 and died on 23 Dec 1838 in Marum at age 82.

General Notes: Hindrik Gerrits Rinkema kunnen we beschouwen als de stamvader van deze Renkema/Rinkema-tak. Hij was landbouwer op de Renkemaheerd te Malijk, onder Marum, in 1811, toen men verplicht werd een achternaam aan te nemen. Hindrik noemde zich waarschijnlijk naar zijn huis, omdat een familierelatie met de oorspronkelijke Renkema-familie niet is gevonden in de archieven.

Noted events in his life were:

• Baptism: 12 Dec 1756, Marum.

Hindrik married Mijke Tekkes Wijma, daughter of Tekke Hemkes and Albertje Renses, on 19 Dec 1790 in Grootegast. Mijke was born in 1765 and died on 28 Mar 1853 in Marum at age 88.

Noted events in her life were:

• Baptism: 28 Apr 1765, Opende.

Children from this marriage were:

+ 16 M    i. Lucas Hindriks Rinkema was born on 22 Sep 1801 in Marum and died on 12 Mar 1888 in Marum at age 86.

+ 17 M    ii. Gerrit Hendriks Renkema was born on 4 Apr 1807 in Marum and died on 19 Dec 1891 in Marum at age 84.


--------