Jacob Jans

  Jacob Janssen Hayke Michiels            
  Karst Jacobs Karstens Geertruijt Alberts Gerrit Hindriks Elske Deters Deters
Jan   Carst Karstens Martje Gerrits
Jacob Jans Elske Karstens

                                                                                    Karst Jacobs van der Kaap

Afstamming van Karst Jacobs, de eerste Van der Kaap

De zoektocht naar de voorouders van Karst Jacobs (van der Kaap) is niet eenvoudig. Sterker nog deze loopt al bij zijn vader, Jacobs Jans, vast. Gegevens over hem ontbreken in de doopboeken van voor 1811. Zijn deze doopboeken verdwenen of is hij niet gedoopt, we weten het eenvoudig weg niet. Over de vroyw van Jacob Jans, Elske Carstens is gelukkig wel meer bekend. 

Jacob Jans, geboren rond 1743 in Oldebert (Tolbert) en overleden voor 22-3-1781. Ondertrouwd op 18-10-1767 in Midwolde en getrouwd op 8-11-1767 met Elske Carstens (doopboek van Tolbert Elske Klasens) van Sevenhuyzen, gedoopt op 25-02-1742, dochter van Carst Carstens en Martje Gerrits. Uit dit huwelijk: 

Elske Carstens trouwt in 1781/82 met Jan Jacobs Koenes, gedoopt in Tolbert op 22 februari 1739, zoon van Jacob Jans Koenes en Grietien Gerrits (zus van Martje Gerrits), weduwnaar van Renske Willems. Uit dit huwelijk:

Akte van verkoop en overdracht in 1787 door Jan Jacobs Koenes en zijn vrouw Elske Carssens aan Jan Pieters van een behuizing met de ertoe behorende beklemming van landerijen te Diepswal onder Tolbert, omvang 1 charter.
Transportbrief waarbij Jan Jacobs Koenes en Elske Karstens e.l. verkoopen aan Coene Geerts en Wemeitje Geerts e.l. een behuizing en beklemminge der landerijen staande en gelegen op Sevenhuisen nader omschreven bij bijgevoegde aankoopbrief van 28 Jan. en 28 mei 1777 doende tot wijkhuur aan douairiere Sloet vrouwe van den huise ter Heil jaarlijks 20 gl. De Leek 1787 April 19. Zegel van W. Entrup J.U.D. geconst. Grietman van Vredewolt verloren 2 charters. Waarschijnlijk heeft Jan Jacobs Koenes deze behuizing tien jaar eerder van diezelfde Coene Geerts gekocht: Koopbrief van 1777 Jan. 28-Mei 28 waarbij Coene Geerts de betreffende behuisinge verkoopt aan Jan Jacobs Koenes.

Stukken betreffende een proces in 1807 tegen Grietje Pieters Snip wegens diefstal uit het huis van Johannis Tonnis en zijn vrouw Jeltje Martens, woonachtig op het Oosterzand onder Oldekerk, en tegen Elske Karsten, weduwe van Jan Jacobs Koenes, woonachtig in de Holm onder Tolbert, wegens medeplichtigheid en heling. (De Holm is een buurtje in de gemeente Leek in de provincie Groningen. Het ligt aan de doorgaande weg tussen Tolbert en Niebert. Langs de buurt liep vroeger de Tramlijn Drachten - Groningen. De naam De Holm komt van Holm=eilandje, zandige hoogte.)

Jan Jacobs Koenes had al vijf kinderen uit zijn huwelijk op 16 mei 1762 met Renskje Willems, geboren in Zevenhuizen, gedoopt op 9 december 1736 en overleden vr 22 maart 1781, dochter van Willem Hindriks en Pietje Geerts.

Afstamming Jan Jacobs Koenes

Jan Koenes, van Roden, lidmaat Midwolde 15 juni 1710, komende van Roden, nog lidmaat op 6 sept. 1713, met notitie 'vertrokken', lidmaat Tolbert 22 juni 1721, met attestatie van Leek, na 1724. Getrouwd (1) ca. 1710 met Aaltien Geerts, van Roden, lidmaat Midwolde 15 juni 1710, komende van Roden, nog lidmaat op 6 sept. 1713, met notitie 'doot', tussen 22 okt. 1719 en 22 juni 1721. Uit dit huwelijk:

Jan Koenes is later getrouwd (2) in Tolbert 7 mei 1724 met Aafje Gerbens.  

Karst Jacobs had een stukje bouwland (met huis) en daarnaast een weiland aan Oostindie in Leek (rechts van het rode vlak). Het rode vlak en de stukjes links daarvan zijn heidevelden die ook eigendom waren van Karst Jacobs.


Staat en inventaris van alle zodane goederen met in en uitschulden als wijlen Jacob Jans eheman van Elske Carstens op zijn dodelijk deces heeft naagelaaten.

Profijtelijke staat (huisraad) f 39-5-0;

Schulden (Harm Jan Hummel, Brouwer Maat, Jan Coenes, Hindrik Karstens, Albert S. Raven, Albert Carsten, Carst Carsten) f 19-5-0, Zuiver 20-0-0.

Voorenstaande inventaris door mij ondergeschr Gerigts wedman benevens Jochem Harms voormond, en Karst Karsten Sibbe en Claas Jans als vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Jans in egte verwekt.

Bron: RAG 735-138 f102,f103, dd 22-3-1781 Zevenhuizen: No. 33.

Hendrick Sieurts genaemt Sieurt. Uit zijn huwelijk:

Op dezelfde dag, 22-03-1781 is er een Staat en inventaris opgemaakt van Renske Willems, getrouwd geweest met Jan Coenes. Bij haar overlijden heeft zij schulden aan o.a.

Getekend door:

Onder dit document staan ook de namen van Jan Jacobs, Karst Jacobs en Jacob Jans

Sjoert Hindriks Raven, geboren op een onbekende dag in juli 1754 in Leek (Gr). Hij is gedoopt op zondag 4 augustus 1754. Hij trouwde met Jeltje *Harmannus. Sjoert was de zoon van Hindrik Sjoerts Raven, geboren op zondag 8 december 1726 in Leek en Willemke Willems, gedoopt op zondag 13 december 1722 in Grijpskerk.

(104 Schuldbekentenis, groot 1742 car. g. ten laste van Jacob Hindriks Raven, ten bate van zijn ouders Hindrik Sjoerts Raven en Willemke Willems echtelieden)

Een voormond is een voogd die vaak familie is van de overledene, een sibbe voogd komt meestal van de kant van de overblijvende partner.

Jan Coenes, geboren rond 1740, overleden te Surhuisterveen in het jaar 1799. Hij is getrouwd te Surhuisterveen in het jaar 1767 met Janke Sints, afkomstig uit Surhuisterveen, geboren rond 1740, overleden aldaar in het jaar 1803.